Voorwoord

Het begeleiden en ondersteunen van Jeugdfestival Berkel en Rodenrijs is een verantwoordelijke taak, maar vooral een hele leuke en leerzame ervaring. In deze gedragscode lees je hoe je als vrijwilliger/stagiaire het best met verschillende situaties, waar je wellicht mee te maken krijgt, om kunt gaan. Na het doornemen van deze gedragscode ben je voorbereid op het begeleiden en ondersteunen van de activiteiten én ga je een leerzame, maar bovenal leuke festivaltijd tegemoet! Mocht je na het lezen nog vragen hebben, dan kun je altijd terecht bij een van de hoofdleiding en of bestuursleden. Veel plezier met het lezen van de gedragscode en tot ziens bij Jeugdfestival Berkel en Rodenrijs!

1. Jeugdfestival Berkel en Rodenrijs

Het Jeugdfestival organiseert activiteiten voor kinderen in de gemeente Lansingerland (Berkel en Rodenrijs) van 4 tot en met 12 jaar, die om welke reden dan ook niet op vakantie zijn. De activiteiten worden dan ook tijdens de zomervakantie georganiseerd. Jeugdfestival wil een bijdrage leveren aan de ontplooiing van een kind. In alle activiteiten staan samenwerken, spelen en ervaren centraal. Er wordt veel waarde gehecht aan goede sociale omgangsvormen, respect voor elkaar en een gevoel van gezamenlijkheid.

Het Jeugdfestival vindt het van groot belang dat alle kinderen zich veilig en thuis voelen. We bieden de kinderen een leuk ingericht festivalterrein aan waar we een plek creëren waar we voor 3 dagen in onze eigen wereld zijn. Ouders vertrouwen hun kinderen aan ons toe, als een onderdeel van hun opvoeding. Dit vertrouwen willen wij dan ook waarmaken.

1.2 Wat heeft Jeugdfestival jou te bieden?

Dit wordt geboden:

 • Een geweldige tijd in een enthousiast team;
 • Professionele (stage)begeleiding;
 • Gratis thee, koffie en frisdrank;
 • Eindfeest met een hapje en een borrel (fris).

Een leerzame ervaring, de volgende competenties komen aan bod:

 • Leren begeleiden van een groep kinderen;
 • Leren samenwerken;
 • Beroepsontwikkeling;
 • Contactleggen.

2. Communicatie
2.1 Informatie voorafgaande aan de activiteiten

Ongeveer een week voordat de activiteiten plaatsvinden ontvang je informatie over jouw leeftijdsgroep en aanvullende informatie betreffende het Jeugdfestival.

2.2  Contact met kinderen

 • De vrijwilligers vervullen een voorbeeldrol. Kinderen kijken vaak tegen de vrijwilligers op. Hier dien je te allen tijde rekening mee te houden.
 • Tijdens de uitvoer van activiteiten is het van belang dat sociale omgangsvormen, respect voor elkaar en het gevoel van gezamenlijkheid benadrukt wordt. Daarnaast is een stukje persoonlijke aandacht voor de kinderen belangrijk.
 • Let op je taalgebruik: niet schelden, vloeken en racistische of seksistische opmerkingen maken.
 • Geen moppen over buitenlanders maken. Er zijn veel kinderen, ofwel ouders afkomstig uit het buitenland.
 • Neem een neutraal standpunt in wanneer er wrijvingen tussen kinderen zijn.
 • Let op de communicatie van de kinderen onderling. Hieruit kun je veel informatie halen en daar vervolgens op inspelen.
 • Wees je bewust van het gegeven dat jij invloed hebt op de kinderen (actie-> reactie). Het is goed om, als zaken wat minder soepel verlopen, te bedenken of jij de wijze waarop je de kinderen benadert misschien kan aanpassen.

2.3 Contact met ouders/verzorgers

 • Het contact met ouders/verzorgers vindt voornamelijk plaats bij aanvang en afloop van de activiteiten. Zorg hierbij voor een enthousiaste, gastvrije, open, positieve, vertrouwelijke en actieve benadering. Dit is een kort moment waarin ouders het gevoel moeten krijgen hun kind met een gerust hart achter te laten.
 • Geef aandacht aan wat ouders te vertellen hebben over hun kind, dit kan namelijk van belang zijn tijdens de uitvoer van de activiteiten (benadering van het kind). Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van medicijnen en/of bijzonder gedrag (bijv. ADHD).

2.4 Contact met medevrijwilligers

Tijdens de uitvoer van activiteiten werk je vaak samen met medevrijwilligers. Voor een goed verloop van de activiteiten is het volgende van belang:

 • Duidelijke, respectvolle en eerlijke communicatie naar elkaar en naar de kinderen.
 • Het beiden in acht nemen van de geldende regels. Dit zorgt er mede voor dat jullie op één lijn liggen en er geen onduidelijkheid heerst.
 • Het is belangrijk dat je elkaar om advies vraagt en wanneer nodig elkaar veranderpunten kunt geven.
 • Laat de kinderen het middelpunt zijn.
 • Heb je twijfels over de handelswijze van je medevrijwilliger of weet je niet hoe je een situatie het best aan kan pakken? Neem dan te allen tijde contact op met de organisatie hoofdleiding die op dat moment de activiteit begeleidt of met een van de bestuursleden die vrij rondlopen op het veld.

2.5 Contact met hoofdleiding

 • Voor moeilijke situaties kun je contact opnemen met de hoofdleiding.
 • Wanneer informatie, met betrekking tot jouw activiteit(en), niet duidelijk is kun je contact opnemen met de hoofdleiding bij de activiteit.
 • De bestuursleden zullen met regelmaat een bezoek brengen aan de activiteiten.
 • Wanneer je verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact op met één van de hoofdleiding of het bestuur.

2.6 Contact met bestuur

Bij alle activiteiten is hoofleiding in een tweetal m.b.t. het onderdeel aanwezig. Zij coördineren de uitvoer van de activiteiten. Wanneer er problemen/moeilijkheden zijn tijdens de uitvoer kan je deze met een van hen bespreken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

 • De samenwerking met medevrijwilligers.
 • Bijzonderheden van kinderen.
 • Persoonlijke bijzonderheden.
 • Vragen met betrekking tot handelingswijzen.

Bestuursleden staan klaar voor de kinderen, vrijwilligers, ouders en allerlei organisatorische zaken rondom het festival. Dat betekent dus dat hij of zij druk kan zijn, val deze persoon dan ook niet onnodig lastig en probeer in eerste instantie met gezond verstand zelf een oplossing te zoeken of een hoofdleiding te benaderen bij de desbetreffende activiteit. Mocht je er dan niet uit komen kun je de bestuursleden benaderen voor een passende oplossing.

2.7 Perscontacten

Wanneer iemand van de pers zich bij je meldt, stuur je deze altijd door naar een van de bestuursleden of naar de basistent van het Jeugdfestival.

3. Procedures
3.1 Regels

Regels zijn er nooit voor niets en zorgen ervoor dat iedereen van het begin tot het einde een leuke festivaltijd heeft. Iedereen (zowel de kinderen als de vrijwilligers) hoort zich dan ook aan de regels te houden, zo niet dan worden maatregelen getroffen vanuit de hoofdleiding en/of het bestuur: deze kunnen leiden tot sancties. Het bestuur gaat ervan uit dat iedereen zich normaal gedraagt en het eindoordeel van een hoofdleiding en of bestuurslid respecteert en opvolgt zonder enige vorm van discussie.

Er gelden de volgende (algemene) normen en waarden:

 • Medewerkers en vrijwilligers tonen in woord en gedrag respect voor andere medewerkers, vrijwilligers, kinderen en de organisatie.
 • Medewerkers en vrijwilligers accepteren de gemaakte keuzes van de hoofdleiding en/of het bestuur en waarderen zijn rol.
 • Medewerkers en vrijwilligers van Jeugdfestival Berkel en Rodenrijs behandelen materialen en bezittingen alsof het van henzelf is.
 • Medewerkers en vrijwilligers gebruiken of bezitten geen drugs en alcohol in en om de locatie waar een activiteit plaatsvindt. Dit geldt tevens voor wapens.


De vrijwilliger:

 • Is verplicht toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
 • Neemt bij waarneming van wangedrag direct contact op met de organisatie.
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
 • Heeft respect voor anderen.
 • Is zuinig op materialen die vrij worden gegeven.
 • Komt op tijd en meldt zich op tijd af indien hij/zij verhinderd is.

Eten, drinken en roken

 • Het is niet toegestaan om te roken of alcohol te nuttigen in het bijzijn van de kinderen.
 • Voor o.a. de activiteiten geldt dat je alleen mag roken op een daarvoor aangewezen plaats.
 • Tijdens activiteiten geldt dat de vrijwilligers gratis thee, koffie (onbeperkt) en frisdrank (consumptiebonnen) kunnen krijgen.

Telefoneren
Tijdens activiteiten wordt privé-telefoongebruik niet toegestaan, uitsluitend in noodgevallen kan er gebruik worden gemaakt van een mobiele telefoon.

Vervoer
Vrijwilligers worden geacht op de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor je vervoer van en naar de activiteiten.

Persoonlijke eigendommen
Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen. Let daarom goed op je eigen (waardevolle) bezittingen. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor het zoekraken, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

3.2 Hoe te handelen

EHBO

Naast de grote tent van de catering is een EHBO-Post opgesteld in de vorm van en EHBO camper. Bij de grote tent zijn kleine zaken aanwezig zoals pleisters etc.

Bij ernstige verwondingen kan besloten worden een arts te raadplegen. Breng in dit geval altijd direct de hoofdleiding/bestuur op de hoogte. Communicatie gebeurt in zo’n geval altijd door de hoofleiding en of het bestuur in de grote tent op het veld.

Problemen medevrijwilligers of derden
We hebben geen concreet overzicht van problemen en oplossingen, maar belangrijk is dat je nooit te lang wacht met het aanpakken van problemen. Probeer het eerst met gezond verstand op te lossen en schakel anders de hoofdleiding en of het bestuur in voor overleg.

Pestgedrag
Houd pestgedrag goed in de gaten en probeer degene die pest eruit te pikken. Geef het gepeste kind wat extra aandacht en complimenten, zodat deze in aanzien stijgt. Soms is het goed om degene die pest alleen aan te spreken en soms kan men beter de gehele groep toespreken. Zorg er altijd voor dat het voor degene die gepest wordt niet nog moeilijker wordt!

Klachten

Hoewel wij proberen de ouders en kinderen tevreden te stellen, kan het toch gebeuren, dat je wordt benaderd met een klacht. Neem klachten altijd serieus en maak er een schriftelijke aantekening van. Er wordt van je verwacht dat je de persoon in kwestie onder alle omstandigheden vriendelijk en correct behandeld. Klachten en opmerkingen dienen altijd gemeld te worden aan het bestuur.

4. Veiligheid
4.1 Handleiding omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Deze handleiding is bedoeld om aan te geven hoe te handelen in geval van grensoverschrijdend gedrag tijdens activiteiten.

Wat wordt verstaan onder grensoverschrijdend gedrag

Onder grensoverschrijdend gedrag wordt in dit kader verstaan: een situatie waarbij:

de veiligheid van één of meerdere personen in gevaar komt/dreigt te komen, en/of een persoon bij herhaling weigert dringende aanwijzingen van de organisatie/begeleiding op te volgen en hierdoor niet te handhaven is binnen de activiteiten; de normale gang van zaken ernstig wordt verstoord.

Hierbij kan onder meer gedacht worden aan (uitingen van) ernstige bedreigingen, verminderde controle over eigen handelen, het onder de invloed zijn van alcohol of andere (verboden) middelen, ernstige gevallen van vandalisme etc.

Hoe te handelen in een geval van grensoverschrijdend gedrag

1. Wees je constant bewust van de situatie waarin je verkeert/wees bewust van eventueel gevaar.

2. Analyseer de situatie, neem de bewuste persoon of personen apart en spreek de bewuste persoon of personen aan op zijn of hun gedrag.

3. Indien er sprake is van een gespannen situatie of woede, probeer de bewuste persoon af te leiden door zijn gedachten op iets anders te brengen, maar stel (eigen) veiligheid voorop.

4. Overleg met de leidinggevenden en andere betrokkenen over de te nemen maatregelen. Probeer snel te beslissen en blijf daarbij.

5. Voer de te nemen maatregelen meteen en eenduidig uit en leef ze gezamenlijk na (trek één lijn). Ga niet in discussies over genomen beslissingen. Mogelijke maatregelen zijn:

 • Gedurende de resterende activiteiten de bewuste persoon of personen individueel begeleiden en zo nodig afgezonderd houden van de groep;
 • De bewuste personen of personen direct verwijderen uit de groep en uitsluiten van de activiteiten. Indien van toepassing de bewuste persoon of personen (laten) brengen of (laten) ophalen door diens ouders, verzorgers of familie (communicatie hierover loopt via hoofdleiding/bestuur);
 • Uitsluiting van de bewuste persoon of personen van alle toekomstige activiteiten eventueel voor een bepaalde periode (in overleg met hoofdleiding/bestuur);
 • Het melden van het gedrag bij en het voeren van gesprekken met de ouders, verzorgers of familie van de bewuste persoon of personen;
 • Het inschakelen van politie.

6. Meld voorvallen van grensoverschrijdend gedrag dezelfde of daaropvolgende dag aan zowel de hoofdleiding op locatie als het bestuur.

TER AANVULLING

Meld opvallend gedrag altijd direct aan de hoofdleiding (deze rapporteert aan het bestuur), maar doe dit zonder ophef te veroorzaken bij andere personen. Hierdoor wordt de situatie kenbaar en ontstaat wellicht een objectiever beeld van de situatie. Probeer vervolgens gezamenlijk de situatie te analyseren en eventueel te kenmerken als grensoverschrijdend gedrag. Wees alert en probeer onder alle omstandigheden rustig te blijven! Negatief gedrag mag niet beloond worden!